Onderwijs

Onderwijs

België heeft internationaal een heel goede reputatie op het vlak van onderwijs. De onderwijstaal is bepaald door de locatie van de school. In Vlaanderen is dat Nederlands.

In België kan je ook kiezen voor internationale scholen. Internationaal onderwijs leert hetzelfde curriculum aan in verschillende landen. Als je na een tijdje in een ander land gaat wonen, kan je kind zijn studies daar verderzetten in het internationaal onderwijs. Internationale scholen zijn niet gebonden aan de Belgische taalregels voor scholen. Ze geven bijvoorbeeld les in het Engels. Dat is geen officiële taal in België. 

In België is er leerplicht voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar. (Ook kinderen die al lager onderwijs starten op 1 september van het jaar dat ze 5 worden, vallen onder de leerplicht.) De leerplicht is geen schoolplicht, ouders mogen thuis lesgeven aan hun kind. Het leerplichtonderwijs wordt door de overheid betaald en is gratis. Scholen mogen je niet vragen om inschrijvingsgeld te betalen. Ouders betalen wel voor andere dingen zoals schooluitstappen, warme maaltijden, culturele activiteiten, …   

De Belgische Grondwet bepaalt dat onderwijs vrij is. Daarom kan je in Vlaanderen kiezen tussen verschillende soorten onderwijs. Het officiële onderwijs is georganiseerd door de overheid (Vlaamse gemeenschap, provincie of gemeente). Onderwijs kan ook aangeboden worden door privéinstanties. Het officieel onderwijs is ideologisch neutraal. Het vrije onderwijs is katholiek, maar er zijn scholen met andere levensbeschouwingen of filosofie. Er zijn ook scholen die andere pedagogische methodes gebruiken (zoals de Freinet of Steinerscholen). De Vlaamse overheid heeft afspraken voor alle soorten onderwijs. In die afspraken staat wat kinderen minimaal moeten leren en moeten kunnen. Ook op welke leeftijd ze die dingen moeten kunnen. De afspraken over wat je moet kunnen noemen we de eindtermen. Naast de eindtermen kan elke school ook eigen accenten leggen.

Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Maar het loont zonder meer de moeite en het is gratis.  Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs. 6-jarige leerlingen kunnen in het  lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch maar starten, dan wel of het nog een jaar naar de kleuterschool moet. Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve in geval van gewettigde afwezigheid). Het kleuteronderwijs is niet verplicht, meer dan 90 % van de kinderen van 2,5 à 3 jaar tot 6 jaar oud gaan naar een kleuterschool. Het aanbod is heel groot en gratis.

Het leerplicht onderwijs

Het leerplichtonderwijs is 6 jaar lager onderwijs (6 tot 12 jaar) en 6 jaar secundair onderwijs (12 tot 18 jaar). De twee eerste jaren secundair onderwijs krijgen alle leerlingen dezelfde basis aangeleerd. Daarna kiezen ze een specifieke studierichting: algemeen secundair onderwijs, technisch onderwijs of beroepsonderwijs.

Hoger/universitair onderwijs

Wie een diploma secundair onderwijs heeft mag verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Deze opleidingen noemen we een bachelor en master. Deze opdeling in bachelor en master is conform de Bolognaverklaring waarin gestreefd werd naar een eenmaking van het hoger onderwijs in Europa.

Education

In Belgium, education is compulsory for all children aged 6 to 18.

Children who have already started primary school on 1 September in the year they turn 5 are also subject to the compulsory education requirement

Compulsory education is not the same thing as compulsory schooling, as parents are allowed to teach their child at home. Compulsory education is paid for by the government and is free of charge. Schools may not ask you to pay tuition fees. Parents are required to pay for other items, such as school trips, hot meals, cultural activities, ...    

As the Belgian Constitution provides for free education, you are able to choose between different types of education in Flanders. The official education system is provided by the public authorities (Flemish Community, province or municipal administration). Education can also be offered by private organisations. The official education system is ideologically neutral. Non-state-sector education is Catholic, but some schools abide by different ethical creeds or philosophies. Some schools also apply alternative methods of teaching (such as Freinet or Steiner schools). The Flemish Government has concluded agreements for all types of education. These arrangements specify the minimum that children should be required to learn and be capable of doing and at what age. These capability-related arrangements are referred to as attainment levels. In addition to the attainment levels, each school is also able to set its own priorities.

Pre-school education

But it is well worthwhile and it is free as well. Your child will learn social skills in the classroom, become familiar with the language and learn practical skills. The pre-school teacher prepares your child for primary education.

Six-year-old pupils can start primary school if they attended a Dutch-language pre-school for at least 220 half days in the previous school year. Otherwise, the ‘class council’ at the primary school where you want to enrol your child will decide whether this is advisable or not, or whether the child should continue pre-school for another year.

N.B: A child who attends pre-school for one more year will have reached the compulsory education age, so has to go to school every day (except in the case of a justified absence). Pre-school education is not compulsory but more than 90 % of children aged between 2.5 or 3 and 6 years old do attend pre-school, where there is a huge range of choices, all of them free of charge.

Compulsory education

Compulsory education covers 6 years of primary education (6 to 12 years old) and 6 years of secondary education (12 to 18 years old). In the first two years of secondary education, all students are taught according to the same basis. They then choose a specific orientation: general secondary education, technical education or vocational training.

Higher/university education

Anyone who has been awarded a school certificate at secondary level may go on to take Bachelor's or Master's degree course at an institute of higher education or university. This division into Bachelor's and Master's degree cycles is consistent with the Bologna Declaration, which seeks to harmonise the higher education system in Europe.

Find a school on this website.

Enseignement

Sur le plan international, la Belgique a une excellente réputation en matière d’enseignement. La langue de l’enseignement est déterminée par la localisation de l’école. En Flandre, c’est le néerlandais.

En Belgique, vous pouvez aussi opter pour des écoles internationales. L’enseignement international suit le même curriculum dans les différents pays. Si vous allez habiter dans un autre pays après un certain temps, votre enfant pourra poursuivre ses études dans l’enseignement international. Les écoles internationales ne sont pas tenues par les règles linguistiques belges qui s’appliquent aux écoles. Elles donnent, par exemple, cours en anglais. Ce n’est pas une langue officielle en Belgique. 

En Belgique, l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 18 ans.

Les enfants qui ont déjà commencé l’enseignement primaire le 1er septembre de l’année où ils ont 5 ans relèvent aussi de l’obligation d’apprentissage

L’obligation d’apprentissage n’est pas l’obligation scolaire. Les parents peuvent donner cours à leur enfant à la maison. L’enseignement obligatoire est payé par le pouvoir public et est gratuit. Les écoles ne peuvent pas vous demander de payer un minerval. Toutefois, les parents paient pour d’autres activités, comme les excursions scolaires, les repas chauds, les activités culturelles, …   

Selon la Constitution belge, l’enseignement est libre. C’est la raison pour laquelle vous avez le choix entre différents types d’enseignement en Flandre. L’enseignement officiel est organisé par le pouvoir public (la communauté flamande, la province ou la commune). L’enseignement peut aussi être proposé par des instances privées. L’enseignement officiel est neutre sur le plan idéologique. L’enseignement libre est catholique, mais il existe des écoles qui défendent d’autres conceptions de vie ou philosophies. Il y a aussi des écoles qui pratiquent d’autres méthodes pédagogiques (comme les écoles Freinet ou Steiner). L’autorité flamande a conclu des accords pour tous les types d’enseignement. Ces accords décrivent le minimum de ce que les élèves doivent apprendre ou être capables de faire. De même que l’âge auquel ils doivent en être capables. Les accords sur ce que vous devez pouvoir faire sont les objectifs finaux. Outre les objectifs finaux, chaque école peut aussi fixer des visions propres.

Enseignement maternel

En Flandre, l’enseignement maternel n’est pas obligatoire. Mais il vaut néanmoins la peine d’être suivi et il est gratuit. Votre jeune enfant apprend des aptitudes sociales en classe, il se familiarise avec la langue et les capacités pratiques. L'institutrice ou l'instituteur prépare votre enfant à l’enseignement primaire.

Les élèves âgés de 6 ans peuvent débuter dans l’enseignement primaire s’ils ont été présents au moins 220 demi-journées dans l’enseignement maternel néerlandophone au cours de l’année scolaire précédente. Si ce n’est pas le cas, le conseil de classe de l’école primaire où vous voulez inscrire votre enfant décidéra s’il peut débuter cette année ou s’il doit encore suivre une année en école maternelle.

Attention: un enfant qui va encore une année à l’école maternelle est en âge d’obligation scolaire et doit aller tous les jours à l’école (sauf en cas d’absence justifiée).

L’enseignement maternel n’est pas obligatoire, plus de 90% des enfants de 2,5 à 3 ans jusqu’à 6 ans vont à l’école maternelle. L’offre est très étendue et gratuite.

 

L’enseignement obligatoire

L’enseignement obligatoire correspond à 6 années d’enseignement primaire (de 6 à 12 ans) et 6 années d’enseignement secondaire (de 12 à 18 ans). Durant les deux premières années de l’enseignement secondaire, tous les élèves apprennent la même base. Ensuite, ils choisissent une orientation d’étude spécifique: enseignement secondaire général, enseignement technique ou enseignement professionnel.

 

Enseignement supérieur/universitaire

L’élève qui a obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire peut poursuivre ses études dans une école supérieure ou à l’université. Ces formations s’appellent bachelor ou master. Cette formation de bachelor ou master est conforme à la déclaration de Bologne qui vise une unification de l’enseignement supérieur en Europe.

Trouvez une école via ce site.

Unterrichtswesen

Belgien hat international einen sehr guten Ruf im Bereich des Unterrichtswesens. Die Unterrichtssprache wird durch den Standort der Schule bestimmt. In Flandern ist dies Niederländisch.

 

In Belgien können Sie sich auch für internationale Schulen entscheiden. Für das internationale Unterrichtswesen gilt das gleiche Lehrprogramm in verschiedenen Ländern. Wenn Sie später in ein anderes Land umziehen, kann Ihr Kind die Studien dort im internationalen Unterrichtswesen fortsetzen. Für internationale Schulen sind  die belgischen Sprachregeln für Schulen bindend. Sie erteilen den Unterricht beispielsweise auf Englisch, was in Belgient keine offizielle Sprache ist.

In Belgien gilt Lernpflicht für alle Kinder von 6 bis 18 Jahren.

Auch Kinder, die schon am 1. September des Jahres anfangen wo sie ihr 5-jähriges Alter erreichen, sind lehrpflichtig.

Die Lernpflicht ist keine Schulpflicht, Eltern dürfen Ihrem Kind zuhause Unterricht erteilen. Der Lernpflichtunterricht wird von der Regierung bezahlt und ist kostenlos. Schulen dürfen nicht von Ihnen verlangen, eine Anmeldegebühr zu entrichten. Eltern bezahlen dann aber für andere Sachen, wie etwa Schulausflüge, warme Mahlzeiten, kulturelle Aktivitäten, …  

Die belgische Verfassung bestimmt, dass der Unterricht frei ist. Deshalb können Sie in Flandern aus verschiedenen Arten von Unterricht wählen. Das offizielle Unterrichtswesen wird von der Regierung organisiert (Flämische Gemeinschaft, Provinz oder Gemeinde). Der Unterricht kann auch von privaten Einrichtungen angeboten werden. Das offizielle Unterrichtswesen ist ideologisch neutral. Das freie Unterrichtswesen ist katholisch, es gibt aber auch Schulen anderer Weltanschauung oder Philosophie. Es gibt auch Schulen, die andere pädagogische Methoden verwenden (wie etwa Freinet- oder Steiner-Schulen). Die flämische Regierung hat Vereinbarungen für alle Unterrichtsarten. In diesen Vereinbarungen steht was die Kinder minimal lernen müssen und wissen müssen und auch in welchem Alter sie diese Fächer beherrschen müssen. Die Vereinbarungen darüber, was man wissen muss, nennen wir die Abschlussziele. Neben diesen Abschlusszielen kann jede Schule auch noch eigene Akzente setzen.

 

Vorschulerziehung

Die Vorschulzerziehung ist in Flandern nicht obligatorisch.

Aber sie ist sicherlich die Mühe wert und kostenlos.  Ihr Kleinkind erlernt in der Klasse soziale Kompetenzen und macht sich mit der Sprache und praktischen Fertigkeiten vertraut. Die Vorschullehrerin oder der Vorschullehrer bereitet Ihr Kind auf den Grundschulunterricht vor.

6-jährige Schüler können den Unterricht in der Grundschule beginnen, wenn sie im vorhergehenden Schuljahr mindestens 220 halbe Tage im niederländischsprachigen Vorschulunterricht anwesend waren. Wenn das nicht der Fall ist, entscheidet der Klassenrat der Grundschule, an der Sie Ihr Kind anmelden möchten, ob es trotzdem dort anfangen darf oder noch ein Jahr in die Vorschule muss.

Achtung: Ein Kind, das ein Jahr länger in die Vorschule geht, ist lernpflichtig und muss jeden Tag in die Schule (außer im Falle einer berechtigten Abwesenheit).

Der Vorschuluntericht ist nicht obligatorisch, doch gehen mehr als 90 % der Kinder von 2,5 oder 3 bis 6 Jahren in Vorschule oder Kindergarten. Das Angebot ist sehr groß und kostenlos

Der Lernpflichtunterricht

Der Lernpflichtunterricht umfasst 6 Jahre Primarschule (6 bis 12 Jahre) und 6 Jahr Sekundarschule (12 bis 18 Jahre). In den ersten beiden Jahren der Sekundarschule erhalten alle Schüler denselben Basisunterricht. Danach entscheiden sie sich für eine bestimmte Studienrichtung: allgemeiner Sekundarunterricht, technischer Unterricht oder Berufsunterricht.

Hochschul- /Universitätsunterricht

Wer ein Diplom des Sekundarschulunterrichts hat, darf sein Studium an einer Hochschule oder Universität fortsetzen. Diese Ausbildungen nennen wir den Bachelor und Master. Diese Einteilung in Bachelor und Master entspricht der Bologna-Erklärung, mit der angestrebt wird, zu einer Vereinheitlichung des Hochschulunterrichts in Europa zu gelangen.

 

Eine Schule finden