Fiets

Verplaatsingen per fiets gaan in de stad vaak sneller dan met de auto. In Brussel en in de rand rond Brussel zijn er overal fietsenstallingen, verschillende fietsverhuursystemen, een uitgebreid fietsnetwerk en fietssnelwegen.

Met de fiets naar het werk/school

Afstanden tot 5 à 7 km vinden de meeste mensen aangename fietsafstanden. Woon je verder van je werk dan kan een elektrische fiets ook nog soelaas brengen. Op die manier worden afstanden tot 20 à 30 km ook haalbaar zonder al te zware inspanning en bovendien blijf je in goede vorm!

Combinatie openbaar vervoer & fietsen

Fietsen kan je tevens eenvoudig combineren met het openbaar vervoer.  Neem een plooifiets mee op de trein of maak gebruik van deelfietsen die je nabij de stations kan terugvinden. Op die manier combineer je sport en tijd om te lezen/ werken/...

Fietsdeelsystemen

Blue-bike: de belangrijkste treinstations in België bieden fietsen aan voor verhuur (de zogenoemde blue-bikes) waarmee je eenvoudig na een treinrit op je verdere bestemming geraakt (en terug). Meer info over tarieven en in welke stations deze fietsen beschikbaar zijn vindt u hier: https://www.blue-bike.be/.
Villo!: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je gebruik maken van het fietsdeelsystemen van Villo!. Er zijn in totaal 360 Villo! stations in onze hoofdstad die zich telkens op ca. 450 m van elkaar bevinden. 7 dagen op 7, 24h op 24h kan je deze fietsen (met slot!) ontlenen en retourneren. Meer info over tarieven en abonnementen vindt u hier: http://en.villo.be/
Extra handig: je kan een Villo abonnement ook laten activeren op jouw MOBIB kaart

Fietsverhuur

Fietsverhuur in Brussel: www.provelo.org
Fietsverhuur in de provincie Vlaams-Brabant: [links per gemeente]

Fietssnelwegen

Fietssnelwegen brengen je vlot en veilig over langere afstand waar je moet zijn. Deze snelle fietsroutes ontlasten de vele files in en rond Brussel en zijn een gezond alternatief voor woon-werk verkeer. Een overzicht van deze fietssnelwegen vindt u hier: http://www.fietssnelwegen.be/ (let op: sommige van deze routes zijn nog niet verwezenlijkt, de kaart geeft de toekomstige toestand weer. Klik op de routes voor meer info.)

Fietsvergoeding

Werkgevers kunnen een vergoeding per gefietste kilometer uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector.

Fietsen laten graveren en wat bij diefstal?

In België laten veel mensen hun fiets graveren of labelen in het kader van diefstalpreventie. Hierbij wordt het rijksregisternummer op het frame van de fiets aangebracht. Iedere burger met ofwel een Belgisch identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het rijksregisternummer is het eigendomsbewijs en bijgevolg kan de politie bij een gestolen fiets eenvoudig de rechtmatige eigenaar van een fiets identificeren en contacteren. Bovendien ontmoedigt dit label potentiële dieven aangezien het de verkoop van de gestolen fiets sterk bemoeilijkt. 

In Tervuren kan men bij de politie een afspraak maken om een fiets te laten graveren. Hiervoor kan u contact opnemen op het nummer +32 (0) 27 67 30 00.

Cycling

It is often faster to travel by bicycle in the city than by car. Brussels and the outskirts of the city boast lots of bicycle parking facilities, various bike rental systems, an extensive cycling network and several bicycle highways.

Bike to work/school

Distances up to 5 to 7 km are pleasant cycling distances for most people. If you live further away from your work, an electric bike may be just the thing for you. Distances of up to 20 to 30 km can therefore be covered without too much effort and you are keeping fit as well!

Combining public transport & cycling

You can easily combine cycling with public transport.Take a folding bike on the train or opt for one of the bikes provided near railway stations under the bicycle-sharing scheme. This means you combine sports with a train journey and taking the time to read, work....

Bike-sharing system

Blue-bike: all the main train stations in Belgium have bicycles to rent (blue-bikes) which you can use to easily reach (and return to) your subsequent destination after a train journey. Further details about the charges and stations providing these bikes are available at: https://www.blue-bike.be/.
Villo!The Villo bike-share system is available in the Brussels-Capital Region. The capital city has 360 Villo! stations, roughly 450 m apart from each other. These bikes (plus a lock!) are available for borrowing and returning 7 days a week all around the clock. Further details about the charges and subscriptions can be found here: http://en.villo.be/
Even more convenient: you can have a Villo subscription activated on your MOBIB card

Bike rentals

Bike rentals in Brussels: www.provelo.org
 

Bicycle highways

Bicycle highways take you smoothly and safely over longer distances to your chosen destination. These fast cycling routes help reduce traffic congestion in and around Brussels and are a healthy alternative to commuting. An overview of these highways can be found here: http://www.fietssnelwegen.be/ (Please note: some of these routes have not yet been completed, so the map shows both what is available and what is planned. Click the routes for further details.)

Cycle allowance

Employers can offer a per-kilometre allowance to employees who travel to and from work by bicycle. It is up to employers to decide whether to grant such an allowance, so this is an act of goodwill and not an obligation, unless this is laid down in a collective agreement for your sector.

Having bicycles engraved  to deter thieves

Many people in Belgium have their bicycles engraved or labelled in order to prevent theft. The national registration number is displayed on the bicycle frame. Every citizen with either a Belgian identity document or a Belgian residence document has such a number. The national registration number offers proof of ownership so the police can easily identify and contact the rightful owner of a stolen bicycle. This label also makes it more difficult for potential thieves to sell the stolen bicycle. 

In Tervuren you can make an appointment with the police to have your bicycle engraved by dialling the following number: +32 (0) 27 67 30 00.

Vélo

Généralement, il est plus rapide de se déplacer en vélo qu’en voiture en ville. A Bruxelles et en périphérie, il existe partout des emplacements pour vélos, différents systèmes de location de vélos, un réseau cyclable étendu et des voies rapides pour vélos.

Bike to work/school

La plupart des gens trouvent que des distances de 5 à 7 km sont des distances cyclables agréables. Si vous habitez plus loin de votre lieu de travail, le vélo électrique peut être une option, ce qui vous permettra de parcourir des distances de 20 à 30 km sans fournir trop d’efforts et de plus, vous gardez la forme!

Combinaison transports en commun & vélos

Il est également très facile de combiner le vélo et les transports en commun. Prenez un vélo pliable dans le train ou utilisez des vélos à partager que vous trouverez à proximité des gares. Ce qui vous permet de combiner le sport et du temps pour lire/travailler/…

Systèmes de vélos partagés

Blue-bike: les principales gares de Belgique proposent des vélos à louer (appelés blue-bikes), qui vous permettent de rejoindre votre destination (et retour) après un voyage en train. Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs et les gares où ces vélos sont disponibles sur: https://www.blue-bike.be/.
Villo!: dans la Région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez utiliser le système des vélos partagés de Villo! Notre capitale compte un total de 360 stations Villo! séparées entre elles de 450 m environ. 7 jours sur 7, 24h sur 24h, vous pouvez louer et rapporter ces vélos (avec cadenas!). Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs et les abonnements sur:  http://en.villo.be/
Extra pratique: vous pouvez aussi faire activer un abonnement Villo sur votre carte MOBIB.

Location de vélos

Location de vélos à Bruxelles: www.provelo.org

Voies rapides pour vélos

Les voies rapides pour vélos vous mènent à votre destination sur une longue distance de manière rapide et sécurisée. Ces voies rapides dégorgent les nombreuses files à et autour de Bruxelles et sont une solution de rechange saine pour le trajet entre le domicile et le travail. Vous trouverez un aperçu de ces voies rapides pour vélos sur:  http://www.fietssnelwegen.be/ (attention: certaines de ces voies ne sont pas encore réalisées, la carte indique la distance future. Cliquez sur les routes pour plus d’infos).

Indemnité vélo

Les employeurs peuvent payer une indemnité par kilomètre parcouru à vélo aux travailleurs qui parcourent (une partie de) leur trajet domicile-travail à vélo. L’employeur décide lui-même s’il octroie une indemnité vélo. Il s’agit donc d’une faveur et non d’une obligation, sauf si cette disposition est prévue dans la CCT de votre secteur.

Faire graver les vélos et que se passe-t-il en cas de vol?

En Belgique, de nombreuses personnes font graver ou labelliser leur vélo dans le cadre de la prévention contre le vol. Dans ce cas, le numéro du registre national est apposé sur le cadre du vélo. Chaque citoyen qui dispose soit d’un document d’identité belge, soir d’un document de séjour belge a un tel numéro. Le numéro du registre national est une preuve de propriété et par conséquent, la police peut facilement identifier et contacter le propriétaire d’un vélo volé. De plus, ce label décourage les voleurs potentiels, car cela complique fortement la vente d’un vélo volé.

A Tervuren, il est possible de fixer rendez-vous à la police pour faire graver son vélo. Vous pouvez contacter à cette fin le numéro +32 (0) 27 67 30 00.

Fahrrad

Fahrten auf dem Fahrrad verlaufen in der Stadt häufig schneller als mit dem Auto. In Brüssel und in de Rand rund um Brüssel gibt es überall Fahrradräume, verschiedene Fahrradverleihsysteme, ein ausgedehntes Radwegenetz und Radschnellwege.

Bike to work/school

Distanzen von bis zu 5 à 7 km erachten die meisten Leute als angenehme Entfernungen mit dem Fahrrad. Wenn Sie weiter von Ihrer Arbeit entfernt wohnen, kann ein elektrisches Fahrrad auch eine Erleichterung bieten. Damit werden ohne allzu schwere Anstrengung Distanzen bis zu 20 à 30 km erreichbar, und außerdem bleiben Sie so in Form!

Kombination öffentlicher Verkehr & Fahrräder

Radfahren können Sie zudem einfach mit dem öffentlichen Verkehr kombinieren. Nehmen Sie ein Faltrad mit in den Zug oder nutzen Sie die Leihfahrräder, die Sie in der Nähe von Bahnhöfen finden. So machen Sie Sport und es bleibt Zeit zum Lesen/ Arbeiten/…

Fahrradteilsysteme

Blue-bike: Die wichtigsten Bahnhöfe in Belgien bieten Fahrräder zum Verleih an (die so genannten Blue-bikes), mit denen Sie nach einer Zugfahrt einfach an Ihren weiteren Bestimmungsort gelangen (und zurück). Weitere Informationen über Tarife und die Bahnhöfe, in denen diese Fahrräder verfügbar sind, finden Sie hier: https://www.blue-bike.be/.
Villo!: In der Region Brüssel-Hauptstadt können Sie das Fahrradteilsystem von Villo! nutzen. Es gibt insgesamt 360 Villo!-Stationen in unserer Hauptstadt, die jeweils etwa 450 m voneinander entfernt liegen. An allen Tagen der Woche und rund um die Uhr (24/7) können Sie diese Fahrräder (mit Schloss!) ausleihen und zurückbringen. Weitere Informationen über Tarife und Abonnements finden Sie hier: http://en.villo.be/
Besonders praktisch: Sie können ein Villo-Abonnement auch auf Ihrer MOBIB-Karte aktivieren lassen

Fahrradverleih

Fahrradverleih in Brüssel: www.provelo.org
Fahrradverleih in der Provinz Flämisch-Brabant: [links per gemeente]

Radschnellwege

Radschnellwege bringen Sie schnell und sicher über längere Distanzen an Ihren Bestimmungsort. Diese schnellen Fahrradrouten entlasten die vielen Staus in und rund um Brüssel und sind eine gesunde Alternative für den Weg zur Arbeit. Eine Übersicht dieser Radschnellwege finden Sie hier: http://www.fietssnelwegen.be/ (Achtung: Einige dieser Routen existieren noch nicht, die Karte zeigt die geplanten Strecken. Klicken Sie auf die Routen zwecks weiterer Auskünfte.) 

Fahrradvergütung

Arbeitgeber können eine Vergütung pro geradeltem Kilometer für jene Arbeitnehmer auszahlen, die ihren Arbeitswegverkehr (teilweise) mit dem Fahrrad absolvieren. Der Arbeitgeber entscheidet selbst, ob er eine Fahrradvergütung gewährt. Es ist somit eine Vergünstigung und keine Verpflichtung, es sei denn, dies ist in der Tarifvereinbarung Ihres Sektors geregelt.

Fahrräder gravieren lassen, und was tun bei Diebstahl?

In Belgien lassen viele Leute ihr Fahrrad im Rahmen der Diebstahlvorbeugung gravieren oder labeln. Dabei wird die Nationalregisternummer auf dem Rahmen des Fahrrads angebracht. Jeder Bürger mit entweder einem belgischen Ausweisdokument oder einem belgischen Aufenthaltsdokument hat eine solche Nummer. Die Nationalregisternummer ist der Eigentumsnachweis, und demgemäß kann die Polizei bei einem gestohlenen Fahrrad einfach den rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrads identifizieren und kontaktieren. Außerdem schreckt dieses Label potentielle Diebe ab, da der Verkauf des gestohlenen Fahrrads stark erschwert wird.

In Tervuren können Sie bei der Polizei einen Termin vereinbaren, um ein Fahrrad gravieren zu lassen. Dazu können Sie Kontakt aufnehmen unter der Nummer +32 (0) 27 67 30 00.