Je verblijf officieel maken

Vergeet niet – als je langer dan 3 maanden in België wil blijven – moet je je binnen de 8 dagen na aankomst in België, aanmelden bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je komt wonen. Ga naar de dienst burgerzaken en vraag je inschrijving in het bevolkingsregister. De dienst burgerzaken start dan een onderzoek om te weten of je effectief op het adres woont dat je hebt doorgegeven. Dat doet meestal de wijkagent. Hij komt op ‘huisbezoek’.

Als je in België van woning verandert heb je acht dagen de tijd om de dienst burgerzaken te informeren over je nieuwe woonplaats.

Bij de aanvraag van de inschrijving moet je verblijfsdocumenten kunnen laten zien: voor inwoners van een EU-lidstaat is dat de identiteitskaart of het paspoort. Wie geen inwoner is van een EU-lidstaat heeft een visum nodig. 

Kijk voor meer informatie over de noodzakelijke verblijfsdocumenten op www.belgium.be
 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 
3080 Tervuren
tel: 02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Openingsuren
maandag van 13.30u tot 19.00u, dinsdag van 09.00u tot 12.00u,
woensdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u, 
donderdag van 09.00u tot 12.00u en vrijdag van 08.30u tot 12.00u
 

Formalise your residency status

Remember - if you want to stay in Belgium for more than 3 months - you must register with the Population Affairs department in the municipality where you are going to live and do so within 8 days after arriving in Belgium. Go to the Population Affairs department and ask to be included in the population register, whereupon the department officials will start an investigation to find out if you are actually living at the address you have provided. This is usually carried out by the district agent, whom you will meet when he/she comes to pay you a ' home visit'.

If you change your residence in Belgium you have eight days to let the Population Affairs department know your new address.
When applying for registration, you have to show your residence documents: for residents of an EU Member State, this means an identity card or passport, while people not living in an EU country need to have a visa.

For further details about the required residence permits, consult www.belgium.be
 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 
3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Opening hours: 
Monday from 13.30 to 19.00, Tuesday from 09.00 to 12.00, 
Wednesday from 08.30 to 12.00 and from 13.30 to 16.00, 
Thursday from 09.00 to 12.00, Friday from 08.30 to 12.00.

Officialisez votre séjour

N’oubliez pas que – si vous souhaitez séjourner plus de 3 mois en Belgique –  vous devez vous présenter dans les 8 jours après votre arrivée en Belgique auprès du service de l’état civil de la commune où vous allez résider. Rendez-vous au service de l’état civil et demandez votre inscription dans le registre de la population. Le service de l’état civil mènera une enquête afin de savoir si vous habitez effectivement à l’adresse communiquée. C’est généralement l’agent de quartier qui s’en charge. Il vient rendre une ‘visite à domicile’.

Si vous changez de résidence en Belgique, vous avez un délai de huit jours pour informer le service de l’état civil de votre nouveau lieu de résidence.
Lors de la demande d’inscription, vous devez présenter vos documents de séjour: pour les résidents d’un Etat membre de l’UE, il s’agit de la carte d’identité ou du passeport. Les non-résidents d’un Etat membre de l’UE ont besoin d’un visa.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les documents de séjour nécessaires, consultez www.belgium.be
 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 
3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Heures d 'ouverture
lundi de 13.30h à 19.00h, mardi de 09.00h à 12.00h,
mercredi de 08.30h à 12.00h et de 13.30h à 16.00h, 
jeudi de 09.00h à 12.00h, vendredi de 08.30h à 12.00h.

Ihren Aufenthalt offizialisieren

Nicht vergessen – wenn Sie länger als 3 Monate in Belgien bleiben wollen – müssen Sie sich innerhalb von 8 Tagen nach Ankunft in Belgien bei der Dienststelle für Bürgerangelegenheiten der Gemeinde anmelden, in die Sie umziehen möchten. Begeben Sie sich zur Dienststelle für Bürgerangelegenheiten und ersuchen Sie um eine Eintragung ins Bevölkerungsregister. Die Dienststelle für Bürgerangelegenheiten leitet dann eine Untersuchung ein, um in Erfahrung zu bringen, ob Sie tatsächlich an der von Ihnen angegebenen Adresse wohnhaft sind. Das übernimmt zumeist der Kontaktbeamte. Er kommt auf ‚Hausbesuch’.

Wenn Sie innerhalb von Belgien umziehen, haben Sie acht Tage Zeit, um die Dienststelle für Bürgerangelegenheiten über Ihren neuen Wohnort zu informieren.
Beim Antrag auf Anmeldung müssen Sie Aufenthaltsdokumente vorzeigen können: für Einwohner eines EU-Mitgliedstaates ist das der Personalausweis oder der Pass. Wer nicht Angehöriger eines EU-Mitgliedstaates ist, benötigt ein Visum.

Surfen Sie zwecks weiterer Informationen über die erforderlichen Aufenthaltsdokumente auf www.belgium.be
 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 
3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Öffnungszeiten
Montag von 13.30 bis 19.00 Uhr, Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr,
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr,
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr, Freitag von 08.30 bis 12.00 Uhr