WAT IS EEN DIENSTENCHEQUE?

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

EENVOUDIG : een eenvoudige oplossing om u te ondersteunen bij uw dagelijkse taken

VEILIG : het gebruik van dienstencheques zorgt voor een veilig en zeker betaalmiddel

BETAALBAAR : voor de voordelige prijs van €9 per gewerkt uur, heeft u een betaalbare huishoudhulp

FISCAAL AFTREKBAAR : het dienstenchequesysteem biedt u een fiscaal voordeel

ELEKTRONISCH : u kan ook elektronische dienstencheques gebruiken die eenvoudiger en veiliger in gebruik zijn

  
Ontdek meer informatie op www.dienstencheques-vlaanderen.be

Als jouw huishoudhulp verbonden is aan een dienstenchequebedrijf, is hij/zij verzekerd bij een ongeval en geniet hij/zij van alle sociale voordelen die verbonden zijn aan een arbeidscontract, wat niet het geval is bij zwartwerk. Je betaald jouw huishoudhulp één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

Een dienstencheque kost 9 euro door de fiscale vermindering van 30 % blijft je eigen bijdrage echter beperkt tot € 6,3 netto. Om dienstencheques in België te kunnen bestellen, moet je jezelf eerst gratis registreren. Dit kan via het online inschrijvingsformulier op de website van Sodexo. Elke bestelling moet uit minstens 10 dienstencheques bestaan. De cheques blijven 8 maanden geldig. Stop je met het systeem, dan kan je de nog geldige overgebleven stuks altijd terugsturen naar Sodexo. Jaarlijks stuurt Sodexo je een fiscaal attest om bij je belastingaangifte te voegen.

Op zoek naar huishoudhulp?

Een dienstenchequebedrijf zoeken op dienstencheques-vlaanderen.be

Service vouchers

A service voucher is a payment method partially funded by the Flemish Region. Any adult with their primary residence in the Flemish Region can use service vouchers to obtain affordable domestic help.

SIMPLE: A simple way to provide you with support for your daily tasks

SECURE: Service vouchers are a safe, secure way to pay

AFFORDABLE: Receive affordable domestic help for the low price of € 9 per hour

TAX DEDUCTIBLE: The service voucher system offers a tax benefit

DIGITAL: You can also use digital service vouchers, which are easier and more secure

  
For more information visit 
www.dienstencheques-vlaanderen.be

 

If your domestic help works with a service voucher company, they will be insured against accidents and enjoy all the social benefits of an employment contract, unlike if they were being paid under the table. Your domestic help receives one paper or electronic service voucher for every full hour worked.

A service voucher costs € 9, but thanks to the 30% tax benefit your own share is limited to € 6.30 net. To order service vouchers in Belgium you will need to register first, which is free. You can do so using the online registration form on the Sodexo website. You must order at least ten service vouchers at a time. The vouchers are valid for eight months. If you stop using the system, you can return any remaining valid vouchers to Sodexo. Sodexo will send you a tax certificate for your tax return each year.

Are you looking for domestic help?

Find out how to obtain service vouchers at dienstencheques-vlaanderen.be.

 

Les titres-services

QUE SONT LES TITRES-SERVICES?

Un titre-service est un moyen de paiement pour lequel la Région flamande apporte une contribution financière. Toute personne adulte qui a sa résidence principale en Région flamande peut, grâce aux titres-service, utiliser l'aide ménagère à un prix avantageux.

SIMPLE: une solution simple pour vous aider dans vos tâches quotidiennes

SÛR: l'utilisation des titres-service assure un moyen de paiement sûr et sécurisé

ABORDABLE: pour un prix abordable de 9 € par heure travaillée, vous bénéficiez d'une aide ménagère abordable

FRANCHISE FISCALE: le système de contrôle de service vous offre un avantage fiscal

ÉLECTRONIQUE: vous pouvez également utiliser des titres-service électroniques plus simples et plus sûrs à utiliser


Découvrez plus d'informations sur www.dienstencheques-vlaanderen.be

 

Si votre aide-ménagère dépend d’une société de titres-services, il/elle est assuré(e) en cas d’accident et il/elle bénéficie de tous les avantages liés à un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas avec le travail au noir. Vous payez votre aide-ménagère avec un titre-service papier ou électronique par heure complète prestée.

Un titre-service coûte 9 euros, mais avec la réduction fiscale de 30%, votre contribution est limitée à 6,3€ net. Pour pouvoir commander des titres-services en Belgique, vous devez d’abord vous enregistrer gratuitement, en complétant le formulaire d’inscription online sur le site web de Sodexo. Chaque commande doit comporter au moins 10 titres-services. Les titres restent valables 8 mois. Si vous mettez un terme au système, vous pouvez toujours restituer les titres encore valables à Sodexo. Chaque année, Sodexo vous envoie une attestation fiscale à joindre à votre déclaration.

Vous cherchez de l'aide ménagère?

Trouvez une entreprise titres-services sur dienstencheques-vlaanderen.be

Ce site est uniquement disponible en néerlandais. Contactez le Welkomteam pour vous aider à trouver l'information que vous recherchez

Welkomteam

 

Dienstleistungsschecks

Was ist ein Dienstleistungsscheck?

Ein Dienstleistungsscheck ist ein Zahlungsmittel, das von der flämischen Region bezuschusst wird. Jede erwachsene Person, die ihren Hauptwohnsitz in der flämischen Region hat, kann dank Dienstleistungsschecks zu einem günstigen Preis Haushaltshilfe in Anspruch nehmen.

EINFACH: Eine einfache Lösung, um Sie im Alltag zu unterstützen.

SICHER: Dienstleistungsschecks sind ein sicheres Zahlungsmittel.

BEZAHLBAR: Mit einem Stundenlohn von 9 € je gearbeiteter Stunde verfügen Sie über eine bezahlbare Hilfe im Haushalt.

STEUERLICH ABZIEHBAR: Dienstleistungsschecks sind steuerlich interessant.

ELEKTRONISCH: Sie können auch elektronische Dienstleistungsschecks verwenden, die noch einfacher und sicherer sind.

  
Lesen Sie mehr auf 
www.dienstencheques-vlaanderen.be.

Wenn Ihre Haushaltshilfe einem Dienstleistungsscheckbetrieb angeschlossen ist, hat sie eine Unfallversicherung und genießt sie alle sozialen Rechte, die mit einem Arbeitsvertrag verbunden sind. Vorteile also, die einer Haushaltshilfe, die schwarzarbeitet, entgehen. Sie bezahlen Ihre Haushaltshilfe mit einem Dienstleistungsscheck (Papier- oder elektronisches Format) für jede volle Arbeitsstunde.

Ein Dienstleistungsscheck kostet 9 Euro. Weil Dienstleistungsschecks zu 30 % von der Steuer abgezogen werden können, zahlen Sie netto nur 6,3 Euro. Wer Dienstleistungsschecks in Belgien bestellen möchte, muss sich erst anmelden (kostenlos). Füllen Sie online ein Anmeldeformular auf der Website von Sodexo aus. Jede Bestellung umfasst mindestens 10 Dienstleistungsschecks. Jeder Scheck hat eine Gültigkeitsdauer von 8 Monaten. Wenn Sie das System nicht länger nutzen möchten, senden Sie die restlichen Schecks einfach an Sodexo zurück. Sie erhalten jedes Jahr eine Steuerbescheinigung von Sodexo, die Sie Ihrer Steuererklärung beifügen.

Suchen Sie eine Haushaltshilfe?

Suchen Sie zuerst nach einem Dienstleistungsscheckbetrieb auf dienstencheques-vlaanderen.be.